MENU

Enakmen yang diterimapakai di Majlis Daerah Besut

  1. Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan 2002

  2. Enakmen Tempat Penginapan 1356